giovedì 15 gennaio 2009

Ichiraku ramen shop per mugen


Rilasciato lo stage Ichiraku ramen shop rippato da The Legendary ShenLong dal gioco Naruto: Saikyou Ninja Daikesshu 4
Released the Ichiraku ramen shop's stage ripped by The Legendary ShenLong from Naruto: Saikyou Ninja Daikesshu 4
Video:

Andate nella sezione "MUGEN" e poi "STAGES"
Go to the "MUGEN" section and than choose "STAGES"

Nessun commento: